Friday, October 27, 2017 8:00 PM

2017-10-27T20:00:00+02:00

Comedy City Battle - Dortmund vs Hamburg