Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

  1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en overeenkomsten voor het verlenen van diensten door BarDoggy B.V. ("BarDoggy"). Deze diensten (de "Services") richten zich met name op het door middel van een abonnement (het "Abonnement") aanbieden van een app en verzorgen van een via internet beschikbaar multimediaal platform (inclusief de app het "Platform") met als doel horecagelegenheden te presenteren aan bezoekers, informatie uit te wisselen en andere media en platforms door te linken.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor zover schriftelijk door BarDoggy bevestigd. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij (de "Klant") wordt hierbij nadrukkelijk afgewezen.
  3. In geval een bepaling uit deze voorwaar­den ongeldig mocht blijken te zijn dan laat dit de rechtskracht van de overige bepalin­gen onverlet. Partijen zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling overeenkomstig de geest van deze voorwaarden.
 2. Aanbiedingen

  1. Aanbiedingen en offertes van BarDoggy zijn vrijblijvend. Een door de Klant aanvaarde aanbieding kan door BarDoggy binnen 5 (vijf) werkdagen na aanvaarding kosteloos worden herroepen.
  2. Verstrekte gegevens gelden, indien en voor zover geen specifieke garantie is gegeven als informatief en hiervan kan door BarDoggy worden afgeweken.
 3. Abonnement

  1. BarDoggy biedt de Services aan door middel van een Abonnement.
  2. Alle Abonnementen hebben een standaard looptijd van 1 (één) jaar en worden bij eind van deze looptijd automatisch voor een gelijke periode verlengd indien tevoren niet schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. BarDoggy zal op een redelijk moment voor het einde van de looptijd de Klant in kennis stellen van deze mogelijkheid tot opzegging.
  3. Na afloop van de eerste periode van 1 (één) jaar is de Klant te allen tijde gerechtigd het Abonnement, met inachtneming van een opzegtermijn van uiterlijk 1 (één) maand voor het verstrijken van de lopende periode, op te zeggen.
  4. Ieder met een Klant afgesloten Abonnement is strikt persoonsgebonden. De overeengekomen diensten worden exclusief aan de Klant in persoon geleverd dan wel aan de door hem gedreven onderneming.
 4. Totstandkoming Abonnement

  1. Abonnementen komen tot stand:
   1. door het op de website www.bardoggy.com invullen en versturen van het hiertoe geëigende formulier; dan wel
   2. door ondertekening van een door BarDoggy toegezonden of overhandigd opdrachtformulier.
 5. Prijzen

  1. Prijzen zijn in euro en exclusief BTW en eventuele toeslagen en heffingen.
  2. Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling jaarlijks door middel van automatische incasso van de door de Klant opgegeven bankrekening.
  3. BarDoggy verstrekt jaarlijks of maandelijks een factuur aan de Klant.
  4. BarDoggy heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op de Klant te verrekenen met schulden die zij aan de Klant dan wel één van haar groepsmaatschappijen heeft.
  5. Bij niet dan wel te late betaling is de Klant naast de wettelijk verschuldigde rente eveneens incassokosten (met een minimum van 15 % van het verschuldigde) alsmede gerechtelijke kosten verschuldigd.
 6. Inrichting Platform

  1. De klant-specifieke ruimte op het Platform (inclusief de klant-specifieke app) worden door BarDoggy ingericht overeenkomstig de door de Klant aangeleverde instructies.
  2. De Klant levert hiertoe de noodzakelijke zaken en gegevens aan zoals logotypes (in een door BarDoggy te specificeren formaat) en teksten. Bij niet tijdige en/of niet correcte aanlevering van de benodigde zaken en gegevens door de Klant is BarDoggy gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. De abonnementsprijs blijft alsdan verschuldigd.
  3. Tenzij anders overeengekomen brengt BarDoggy een éénmalig bedrag groot EUR 199,- in rekening voor het inrichting van de iBeacon functionaliteit en het plaatsen van de op het Platform aangesloten iBeacon(s).
  4. Een zelfde bedrag wordt in rekening gebracht voor wijzigingen en aanpassingen tenzij deze wijzigingen en/of aanpassingen naar het oordeel van BarDoggy als minimaal zijn aan te merken. Alsdan worden deze wijzigingen en/of aanpassingen kosteloos uitgevoerd. Voor het uitvoeren van dergelijke minimale wijzigingen en/of aanpassingen geldt een “fair use policy”. Indien blijkt dat de Klant meer dan gemiddeld en structureel dergelijke kleine wijzigingen en/of aanpassingen uit laat voeren is BarDoggy gerechtigd hiervoor de door haar gemaakte kosten in rekening te brengen.
 7. Garantie

  1. BarDoggy garandeert dat de Services worden uitgevoerd en het Platform wordt ontworpen en ingericht met de benodigde zorg en in lijn met de geldende technische maatstaven. Deze garantie is exclusief en met uitsluiting van enige impliciete of wettelijke garantie.
  2. Indien tekortkomingen blijken dan is BarDoggy gehouden deze binnen een redelijke termijn te herstellen. Deze verplichting is exclusief en alle aansprakelijkheid voor eventuele schade welke de Klant lijdt in verband met een onvolkomenheid of tekortkoming is specifiek uitgesloten.
  3. BarDoggy spant zich in om de door haar aangeboden dienstverlening zoals maar niet beperkt tot het Platform optimaal beschikbaar te laten zijn. BarDoggy kan echter, gelet op de aard der zaak, niet garanderen dat het Platform te allen tijde beschikbaar dan wel online is of dat de Klant er te allen tijde gebruik van kan maken.
  4. BarDoggy is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik te beperken indien dit (naar het oordeel van BarDoggy) nodig is voor de uitvoering van werkzaamheden, daar onder begrepen onderhoud en het verhelpen van storingen.
  5. BarDoggy spant zich in, maar is niet verplicht, om de Klant tijdig in kennis te stellen van storingen en buiten gebruik stellingen.
  6. BarDoggy is te allen tijde gerechtigd om het Platform zowel technisch als qua lay-out en/of vormgeving te wijzigen en/of te verbeteren.
 8. Opschorting en ontbinding

  1. In het geval de Klant in gebreke is met de nakoming van de op haar rustende contractuele verplichtingen is BarDoggy met instandhouding van haar overige rechten en vorderingen, gerechtigd de uitvoering van haar contractuele verplichtingen op te schorten voor zolang als zij in redelijkheid nodig acht.
  2. Indien BarDoggy gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van de Klant is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten tot door de Klant voldoende zekerheid is gesteld.
  3. Indien de Klant niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen op grond van de vorige leden voldoet, dan is BarDoggy gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schade- of kostenvergoeding gehouden te zijn. De Klant blijft alsdan gehouden de Abonnementskosten voor de lopende periode te in één keer te vergoeden.
  4. BarDoggy is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schade- of kostenvergoeding gehouden te zijn dan wel uitvoering van haar verplichtingen op te schorten in het geval van staking door de Klant van haar operationele activiteiten, liquidatie, faillissement (dan wel aanvraag daartoe) en/of surseance van betaling.
 9. Aansprakelijkheid

  1. BarDoggy is alleen aansprakelijk voor schade, betalingen, verliezen, kosten, uitgaven en vorderingen van de Klant indien deze het directe gevolg zijn van aan BarDoggy toerekenbare tekortkomingen.
  2. De totale wettelijke en/of contractuele aansprakelijkheid van BarDoggy is te allen tijde beperkt tot de totaal in 1 (één) jaar aan de Klant in rekening gebrachte vergoedingen.
  3. Alle aansprakelijkheid van BarDoggy voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving, bedrijfsstagnatie, goodwillvermindering, hardware- en software schade, dataverlies en aanspraken van eindgebruikers is nadrukkelijk uitgesloten.
  4. Alle aansprakelijkheid van BarDoggy voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving, bedrijfsstagnatie, goodwillvermindering, hardware- en software schade, dataverlies en aanspraken van eindgebruikers is nadrukkelijk uitgesloten.
  5. Partijen zijn de bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen nadrukkelijk overeengekomen. Deze verdeling van risico is expliciet gebruikt als basis voor de prijsstelling in de onderliggende opdracht.
 10. Door de Klant aangeleverd/gespecificeerd materiaal

  1. De Klant vrijwaart BarDoggy van en zal haar buiten rechte houden en beschermen tegen schades, betalingen, verliezen, kosten, uitgaven en vorderingen van derden op grond van (al dan niet vermeende) schending van rechten toekomende aan deze derden door het gebruik op het Platform van door de Klant aangeleverde en/of gespecificeerde zaken en/of gegevens zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, afbeeldingen en logotypen.
  2. BarDoggy heeft te allen tijde het recht enige en alle zaken en/of gegevens zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, afbeeldingen en logotypen te weigeren dan wel van het Platform te verwijderen indien deze, naar de uitsluitende mening van BarDoggy, ongeschikt of aanstootgevend zijn dan wel in strijd met de rechten van derden gebruikt worden.
 11. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom

  1. Zowel BarDoggy als de Klant dienen, zowel tijdens als na uitvoering van enige opdracht of overeenkomst, strikte geheimhouding te betrachten met betrekking tot enige en alle commerciële en technische informatie en know-how zoals maar niet beperkt tot informatie over elkaars producten, prijzen, klanten en overige relaties (hierna “Vertrouwelijke Informatie”).
  2. BarDoggy behoudt en/of verkrijgt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Platform dan wel enige andere gecreëerde werken (zoals maar niet beperkt tot database-, foto-, tekst, model- en auteursrechten, knowhow, patenten en rechten op uitvindingen, informatie, data of processen (in alle gevallen geregistreerd of niet en inclusief het recht om over te gaan tot registratie). Alle dragers van intellectuele eigendom of Vertrouwelijke Informatie blijven of worden eigendom van BarDoggy en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden vertoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan BarDoggy kosten in rekening zijn gebracht voor de vervaardiging of verstrekking. De Klant is gehouden deze dragers op eerste verzoek van BarDoggy aan haar ter hand te stellen.
  3. De Klant geeft zijn uitdrukkelijke toestemming om de opgegeven persoonsgegevens te verwerken en te verzamelen in een gegevensbestand (overeenkomstig de hieraan gegeven definitie in de zin van de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens) en deze zonodig uit te wisselen met derde dienstverleners voor zover dit noodzakelijk is voor de overeengekomen dienstverlening.
 12. Rechts- en forumkeus

  1. Het Nederlands recht is van toepassing met uitsluiting van de bepalingen met betrekking tot conflicten- of verwijzingsrecht.
  2. De burgerlijke rechter te beoordelen naar de standplaats Amsterdam is exclusief bevoegd.